.::Yaren Yardım Gönülleri Derneği::.İskenderun
Anasayfa Projelerimiz İhtiyaçlar Haber Arşivi Yetim Foto Galeri Video Hakkımızda

 Yaren Yardım Gönülleri       

Tüzük

YAREN YARDIM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİ

 

            Derneğin Adı ve Merkezi

         Madde 1- Derneğin Adı:“YAREN YARDIM GÖNÜLLÜLERİ DERNEĞİdir.

         Derneğin merkezi İskenderun’dur.

         Dernek, yurt içinde şube ve temsilcilik açabilir.

 

        Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

 

Derneğin Amacı

Madde 2-   Nerede olursa olsun sıkıntıya düşmüş, felakete uğramış, tabii afet ve savaş gibi sebeplerden dolayı mağdur olmuş, yaralanmış, sakat kalmış, aç ya da açıkta kalmış zulme uğramış bütün insanlara din, dil, ırk, cinsiyet ve benzeri hiçbir ayrım yapmaksızın gerekli insani yardımı ulaştırır ve bu insanların temel hak ve hürriyetlerinin ihlal edilmemesi için gerekli tüm girişimleri yapar.

                   Daha yaşanılabilir, barış ve huzur içerisinde adaletin hâkim olduğu bir dünya için insanlığın yararına hayırlı ve güzel işler yapmayı amaçlar. İnsanlığın iyiliği için güzel ahlaklı, vatanını, milletini seven, milli ve manevi değerlere bağlı bir neslin oluşması için eğitim faaliyetleri yapar.    

                  Toplumda kardeşlik, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma duygularını geliştirerek birlik ve beraberliğimizi güçlendirmek amacına yönelik çalışma ve etkinliklerde bulunur.

 

 Madde 3-  Dernek sosyal yardım faaliyetlerinde bulunur.

 

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

1)      Kimsesiz, dul, yetim, öksüz, sokak çocukları, sokakta kalmış her yaşta insanı, mültecileri, yolda kalmışları himaye eder ve her türlü ayni ve nakdi yardım yapar. Bu amaca katkı sağlayacak huzur evi, barınma evi, aşevi, kesimhane, kreş, misafirhane, çadır kentler, sosyal amaçlı mağazalar ve sair tesisleri kurar, işletir ve bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur.

2)      Ülkemizde ve diğer ülkelerde meydana gelen sel, deprem, yangın, heyelan gibi her türlü afete maruz kalan afetzedelerin ihtiyaçları olan maddi ve manevi her türlü yardımda bulunur. Bu maksatla afet hallerinde görevlendirmek üzere ekipler hazırlar ve gerekli olan ihtiyaç malzemesini hazır bulunduracak depolama faaliyeti yapar.

3)      İhtiyaç sahiplerine gıda, giyim, temizlik malzemesi, iş kurma, yakacak, kira, barınma, konut, ev eşyası vesaire yardımlar yapar.

4)      Fakir ve kimsesizlere sünnet, nişan, düğün gibi etkinliklerin masraflarını karşılar; ayni, nakdi vesaire yardımlarda bulunur.

5)      Yoksulluğun azaltılması maksadı ile ihtiyaç sahiplerine destek sağlamak için gıda bankacılığı, mikro kredi ve mikro finans faaliyetlerini yapar veya benzeri uygulamaları yürütür. Özellikle ev hanımlarının gelir getirici faaliyetlerine karşılıklı veya karşılıksız olarak teknik, nakdi veya maddi yardımda bulunur. Karşılıklı verilen yardımların geri alınmasını temin ve kontrol eder. Gıda Bankacılığı ve Mikro Kredi gibi uygulamaların işleyiş şekli, prosedürü ve tüm uygulama biçimi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanacak mevcut yasalara uygun iç yönetmelikler ile yapılır.

6)      Yol, köprü, çeşme, su şebekesi, dinlenme yeri, oyun parkı, okul, sosyal ve kültürel tesisler, ibadethane vb. yapıları yaptırır ve tamir işlerini üstlenir veya yapılmasına yardımcı olur.

7)      Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak üzere sandık kurmak,

8)      Doğal ve beşeri felaketlerden zarar görmüş insanların ekonomik, kültürel, sağlık ve sosyal olarak, yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik kalkınma ve geliştirme projeleri hazırlar. Özellikle kadın ve çocuklar başta olmak üzere toplumun değişik kesimlerinden esnaf, köylü ve benzeri grupların refahlarının artırılmasına yönelik özel programlar hazırlamak ve yürütmek. Bu projelerin uygulanabilmesi için kaynak oluşturmak, uygulanmasını ve devamlılığını sağlayıcı çalışmalarda bulunmak.

9)      Derneğin çalışma alanına giren konularla ilgili her türlü araştırmayı yapmak, yayınlamak ve insanların bilgisine sunmak. Gerektiğinde konu ile ilgili (Üniversiteler, uzman kuruluşlar vb.) diğer kurum ve kuruluşlarla ortak hareket etmek. Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler Fonlarından sağlanacak yardımlar ve bağışlarla başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, bütün uluslar arası ve ulusal yardım kurum ve kuruluşları ile işbirliğine girerek; projelerin uygulamasına yönelik hizmet vermek, ürün temini, nakledilmesi ve dağıtımına katkıda bulunmak. Bütün bu çalışmaları gözlemlemek ve raporlamak.

* Doğal çevreyi korumaya yönelik faaliyetler

10)  Tabiatın korunması amacı ile her türlü canlı ve cansız varlığın doğal denge içinde himayesine yönelik faaliyetler yapar, çevreyle ilgili yapılan faaliyetlere katılır veya katkılar sağlar.

11)  Doğal hayatın korunmasına yönelik çalışmalar bulunur, insanlığın varlığının devam etmesi için, gerekli olan doğal dengenin korunması amacıyla; her türlü canlı ve cansız varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapar.

12)  Çevre ve tabiat bilincini artırmaya yönelik çalışmalarda bulunur, doğal afetlerin (sel, deprem, yangın, su baskını, heyelan, v.b ) önlenmesi amacıyla erozyonla mücadele, ağaçlandırma, v.b faaliyetlerde bulunur.

* Sağlık faaliyetleri

13)  Sağlık yardımına ihtiyacı olan fakir hastaları tedavi ettirir, doğum, hastalık ve kaza hallerinde her türlü ilaç, medikal malzeme ve tedavi masraflarına katkıda bulunur. Yurt içinde ve yurt dışında tedavilerini yaptırır. Bu amaca katkı sağlayacak dispanser, klinik, doğumevi, hastane, gezici sağlık ekibi, sağlık kabini, eczane ve benzeri tesisler kurar veya kuranlara yardımda bulunur. Ücretsiz sağlık taramaları yapar. Sağlık alanında hizmet veren kuruluşlarla müşterek çalışmalar yapar. Engellilere ve engellilerle ilgili kuruluşlara cihaz ve malzeme yardımında bulunur. Sahipsiz kimselere ölüm halinde cenaze kaldırma desteği sağlar.

 * Kültürel faaliyetler

14)  Derneğin amacına uygun faaliyet gösteren şahıs, dernek, vakıf, sendika, federasyon ve konfederasyonlarla işbirliği yapmak, yardımlaşmak. Ulusal yardım dernekleriyle işbirliği yaparak halkımıza bu yardım derneklerini tanıtmak, onların yardım ve faaliyetlerine aracı olmak.

15)  Amacını ve faaliyetlerini yazılı ve görsel yayınlar yoluyla kamuoyunun dikkatine sunar, yazılı ve görsel medyada hedef kitlesine uygun programlar yapar, programlara katılır, basılı, sesli ya da görüntülü yayınlar yapar veya yaptırır. Ayrıca bu amaca hizmet edecek matbuat, sinema filmi, TV filmi, reklâm filmi, tiyatro eseri, gibi kültür ve sanat faaliyetleri yapar veya yaptırır. Amacını gerçekleştirecek çalışmalarda İnternet ortamından istifade eder. Dernek adına bildiri, beyanname vererek, gazete, dergi, bülten vs. benzeri yayınlar çıkarır.

16)  İhtiyaç sahibi Türk ve yabancı uyruklu öğrencilere yurt içi ve yurt dışı her türlü eğitim ve öğretim yardımı yapar. Ayrıca yurt, kütüphane, dershane, etüt evleri, kurs, enstitü ve okullar açar. Bu tür müesseselere her türlü ayni ve nakdi yardımda bulunur. Her seviyedeki okullardaki eğitim faaliyetlerini, ders, öğretmen, malzeme ve yapı olarak destekler. Okullarda eğitime katkıda bulunacak her türlü panel, seminer ve söyleşiler düzenler.

17)  Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi, devam ettirilmesi ve kültürel faaliyetleri yaygınlaştırmak için, geziler, ziyaretler, sohbetler, yemekli toplantılar, konser, tiyatro, sergi, spor, eğlenceli etkinlikler vb. düzenler veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlar,

18)  İnsanların yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirmeleri için güzel ahlak ve İnsani değerlerin öğretilmesi ve mutlu, özgüvenli, başarılı, çevre bilinci gelişmiş, sorumluluk duygusuna sahip, ülkesini seven, evrensel değerleri özümsemiş bireyler yetiştirmek, ücretli ve ücretsiz seminer programları hazırlamak, danışmanlık hizmetleri vermek, okuma yazma kursları düzenlemek, lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek.

 * Eğitim faaliyetleri

19)  Daimi ücretsiz kurslar ( Daktilo, Bilgisayar, Yabancı Dil, Temel Dini Bilgiler, El becerileri, Boyama, Dikiş, Nakış, Ahşap boyama ) açmak, eğitimcilere ve öğrencilere kurs, kitap temini, staj olanağı sağlamak.

20)  Aile okulları açarak aileleri eğitmek.

21)  Okul öncesi dönemden başlayarak tüm çocuklara, gençlere, anne-babalara, eğitimcilere, eğitim kurumu yönetici ve uzmanlarına yönelik eğitim hizmetleri sunmak, eğitim materyalleri hazırlamak, eğitimin önemini vurgulayan çalışmalarla, bir nevi mesleki ve hizmet içi eğitim imkânı oluşturmak. Bu hizmeti yürütebilmek için Halk Eğitim merkezi ve Kültür merkezi kurmak.

22)  Çocuk ve gençlerin psikolojik, ahlaki, kültürel ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlayacak çalışmalar yapar,  çocukluk ve ergenlik dönemi sorunlarında psikolojik rehberlik yapar, derslerde başarıyı ve motivasyonu artırıcı kişisel gelişim programları uygular. Okul başarı ve başarısızlıklarını irdeler, gerek duyulduğu takdirde başarısız derslerle ilgili takviyede bulunur.

23)  Çocukların spor, sanat, tiyatro, sinema gibi kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlar, çocuk kulübü kurar, Çocuklara yönelik gezi, piknik, yaz kampları ve yaz okulları düzenler, izci grupları oluşturur,  izci kampları düzenler.

24)  Çocuklara medeni cesaret, çevreyle uyumlu iletişim gibi özgüveni kazandırıcı çalışmalar yapar, tevazu, hoşgörü, yumuşak huyluluk, haya, utanma, merhamet, fakir ve kimsesizlere, yetimlere şefkat gösterme, büyüklere saygı, sözünde durma, nezaket gibi ahlaki değerleri öğretir.

25)  Bedensel ve zihinsel engelli çocuklarla ilgili iletişim, eğitim, rehabilitasyon ve hayata kazandırıcı çalışmalar yapar.

26)  Çalışma alanları ile ilgili olarak 5072 sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun hükümleri saklı kalmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

27)  Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

28)  WEB sayfaları, internet portalı kurmak, işletmek, internet üzerinden amaçları ile ilgili online eğitim hizmetleri sunmak,

29)  Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

30)  Derneğin amaçlarına hizmet edecek iktisadi işletmeler,  vakıflar kurar, gerekli personeli istihdam eder, ayrıca diğer gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulmuş müesseseler ve vakıflarla işbirliği yapar.

31)  Derneğe gelir temin etmek ve tanıtım amacı ile fuarlar, kermesler, sergiler, geziler, konserler ve benzeri sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunur veya bu tür faaliyetlere katılır.

32)  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

33)  Gelir temini için ayni ve nakdi bağış kurban, kurban eti, canlı ve cansız ayni ve nakdi yardımların kabulü, toplanması, bunların depolanması, Soğuk hava deposunda muhafaza edilmesini sağlar.

34)  Derneğin tanıtılması ve gelir elde etmek amacıyla Takvim, tişört, şapka, rozet v.b. hediyelik eşyalar hazırlamak, dağıtmak ve satmak. 

 

Bu Sayfa 2133 kez görüntülenmiştir.

YARENDER ARŞİV